Потребител: неидентифициран потребител
Skip Navigation Links
   Описание
   Е - Услуги
   Е - получаване на         документи
.


Група услуги:
Група услугиНаименование на услугатаСваляне на бланкаИнформация 
Издаване на удостоверения АР-1998- Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ info
Издаване на удостоверения АР-2014- За дължим размер на патентен данък info
Издаване на удостоверения АР-2071 - За декларирани данни info
Издаване на удостоверения АР-2834- Издаване на удостоверение по чл.87, ал.11 от ДОПК info
Издаване на удостоверения АР-2834- Издаване на удостоверение по чл.87, ал.10 от ДОПК info
Издаване на удостоверения За дължимите данъци и лихви от наследодател info
Издаване на удостоверения За платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци info
Издаване на удостоверения За платен данък върху превозни средства info
Приемане на декларации За облагане с данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти - чл. 14 от ЗМДТ info
Други АР-2124- Издаване на копие от подадени данъчни декларации info
Гражданско състояние и регистрация 8704. АР-2109 - Издаване на удостоверение за семейно положение info
Гражданско състояние и регистрация 8709. АР-2092- Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена info
Гражданско състояние и регистрация 8710. АР-2128- Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес info
Гражданско състояние и регистрация 8728. АР-2056- Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година info
Гражданско състояние и регистрация 8729. АР-2104- Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година info
Гражданско състояние и регистрация 8733. АР-2075- Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца info
Гражданско състояние и регистрация 8735. АР-1997- Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес info
Архитектура и проектиране 4011. Издаване на незаверени копия от документация, съхранявана в „Архив” info
Архитектура и проектиране 4013. АР-2517- Заверка на копие на документ от технически архив info
Архитектура и проектиране 8102. АР-2111- Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми info
Архитектура и проектиране 8105. АР-2117- Одобряване на подробен устройствен план info
Архитектура и проектиране 8106. АР-2117- Одобряване на подробен устройствен план извън урбанизирана територия info
Архитектура и проектиране 8109. АР-2083 Издаване на виза за проектиране info
Архитектура и проектиране 8110. АР-2060- Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове info
Архитектура и проектиране 8111. АР-2025- Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива info
Архитектура и проектиране 8116. АР-2084- Издаване на удостоверение за търпимост на строеж info
Архитектура и проектиране 8120. Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж info
Архитектура и проектиране 8126. АР-2018- Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти info
Архитектура и проектиране 8127. Издаване на удостоверения за идентичност на договорите при продажба на жилища и др. info
Архитектура и проектиране 8150. АР-2001- Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени плановe info
Архитектура и проектиране 819. АР-2119- Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство info
Архитектурно-строителен контрол 8103. АР-1989- Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти info
Архитектурно-строителен контрол 8114. АР-2023- Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти-консултанска фирма info
Архитектурно-строителен контрол 8117. Удостоверение за заварени строежи по & 21 от ЗУТ (за един брой) info
Архитектурно-строителен контрол 8118. Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация info
Архитектурно-строителен контрол 8121. АР-2024- Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени - консултанска фирма info
Архитектурно-строителен контрол 8122. АР-2061- Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект - комплексен доклад info
Архитектурно-строителен контрол 8123. АР-2054- Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж, когато оценка за съответствие е извършена от ОЕС по чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ info
Архитектурно-строителен контрол 8135. АР-2025- За одобряване на комплексен инвестиционен проект по чл. 150 от ЗУТ info
Архитектурно-строителен контрол 8139. АР-2023- Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти-ОЕС info
Архитектурно-строителен контрол 8140. АР-2024- Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени - ОЕС info
Архитектурно-строителен контрол 8141. АР-2061- Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект - ОЕС info
Архитектурно-строителен контрол 8142. АР-2062- Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV категория (за един обект) info
Архитектурно-строителен контрол 8145. АР-2054- Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж, когато оценка за съответствие е извършена от лицензирана фирма-консултант, по чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ info
Архитектурно-строителен контрол 8149. АР-2119- Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство info
Архитектурно-строителен контрол 8151. АР-2130- Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти info
Архитектурно-строителен контрол 8153. АР-2063- Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи info
Архитектурно-строителен контрол 8154. АР-2062- Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от V категория info
Архитектурно-строителен контрол 9604. Заявление за одобряване на проект и издаване на разрешение за поставяне на слънцезащитни устройства и подиуми по чл. 56 от ЗУТ и чл. 41 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на Територията на община Благоевград info
Кадастър, регулация и земеразделяне 8101. АР-2027- Издаване на скици за недвижими имоти info
Кадастър, регулация и земеразделяне 8107. АР-2117- Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план info
Кадастър, регулация и земеразделяне 8108. АР-2120-Отразяване в разписния списък към кадастралния план на промени в собствеността info
Кадастър, регулация и земеразделяне 8110. АР-2060- Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове info
Кадастър, регулация и земеразделяне 8115. АР-2085- Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а, ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ /за един брой/ info
Кадастър, регулация и земеразделяне 813. АР-2117- Изменение на ПР на основание чл.134 от ЗУТ info
Кадастър, регулация и земеразделяне 815. АР-2082- Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот info
Кадастър, регулация и земеразделяне 8155. АР-2119- Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство info
Кадастър, регулация и земеразделяне 818. АР-2518- За нанасяне на промени в специализирана кадастрална карта /допълване на кадастър/ info
Кадастър, регулация и земеразделяне АР-1990- Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа info
Кадастър, регулация и земеразделяне АР-2002- Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии info
Кадастър, регулация и земеразделяне АР-2115- Попълване/поправка на кадастрален план info
Кадастър, регулация и земеразделяне Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства info
Кадастър, регулация и земеразделяне Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с възстановяване на собствеността върху земи в и извън границите на урбанизираните територии info
Кадастър, регулация и земеразделяне Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с оценка на сгради и подобрения върху земи в и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ info
Кадастър, регулация и земеразделяне Приемане на помощен план по чл.13а, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ info
Планиране и инвестиционен контрол АР-2054- Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж - консултантска фирма info
Планиране и инвестиционен контрол АР-2054- Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж-ОЕС info
Планиране и инвестиционен контрол АР-2069- Издаване на разрешение за таксиметров превоз info
Планиране и инвестиционен контрол АР-2112- Издаване на разрешение за строеж info
Планиране и инвестиционен контрол Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация info